Resocializačný program

Pahorok, nezisková organizácia prevádzkuje resocializačné stredisko  v Bohuniciach, okres Levice podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Resocializácia drogovo závislých je doliečovanie a integrovanie drogovo závislého do prirodzeného sociálneho prostredia. Je to mnohostranný, komplikovaný proces terapie závislosti na drogách rôzneho druhu s cieľom fyzického a psychického uzdravovania sa a stabilizácie postoja závislého k trvalej abstinencii. Inými slovami je resocializácia cestou závislého k dosiahnutiu vyššej kvality života bez prítomnosti drogy.

Cieľová skupina

Resocializačné stredisko je zariadenie, ktoré poskytuje v našom prípade pomoc osobám  starším ako 18 rokov prekonať svoje psychické, fyzické a sociálne problémy na základe drogových závislostí alebo iných závislostí, vďaka ktorým sa dostali do ťažkej životnej situácie. RS im podáva pomocnú ruku na to, aby sa bezpečne vrátili a zapojili do spoločenského života.

Kapacita

Pahorok n. o. so sídlom v Bohuniciach má stanovený program na základe Zákona č. 305/2005 z. z. pre 20 klientov.  Počet klientov je daný finančnými možnosťami pri financovaní prevádzky. 

Podmienky prijatia

Resocializačné stredisko prijíma

  • dospelých na základe odporúčania adiktológa, resp. psychiatra, na základe rozhodnutia súdu alebo vlastného rozhodnutia
  • záujemca musí zaslať na adresu zariadenia žiadosť spolu s neformálnym životopisom, spolu s kontaktom na ošetrujúceho psychiatra, resp. adiktológa , resp. ambulantného psychiatra
  • Spravidla je klient evidovaný na Úrade, práce a sociálnych vecí SR
  • Klient pri nástupe do zariadenia uhrádza 100 eur, ako vstupný poplatok, ktorý je jednorázový a nenávratný, v prípade predčasného ukončenia programu
  • Klient sa podieľa na resocializačnom programe aj finančne, a to čiastkou 175 eur. V ojedinelých prípadoch vzhľadom ku klientele je možná dohoda, ktorá sa uzatvára Zmluvou o poskytovaní služieb podľa Zákona č. 305/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Dĺžka trvania resocializačného programu 

Resocializačný program zvyčajne trvá 16  mesiacov a viac. Dĺžka je stanovená individuálne podľa priebehu resocializačného procesu, maximálne hranica resocializácia nie je určená, je prispôsobená zrelosti klienta začleniť sa do spoločnosti.

Profesionálne zabezpečenie

Potreby poskytovania odbornej starostlivosti resocializačného strediska zabezpečuje riaditeľ, psychiater, psychológ, sociálny pracovníci a pracovný terapeut.

Metódy a postupy práce

Cieľom sociálnej práce je podporiť schopnosť klienta riešiť svoj problém, adaptovať sa a vyvíjať. Zároveň je cieľom odhaľovanie, vysvetľovanie, zmierňovanie a riešenie problému.

Metódy práce sú viazané na prácu s jednotlivcom, skupinou, rodinou. Jednotlivé úrovne metód sa vzájomne prelínajú. Môžeme hovoriť o práci s jednotlivcom a sociálnej práci so skupinou, sociálnom poradenstve, zabezpečujeme psychologickú starostlivosť.

Klienti majú zabezpečenú zdravotnú starostlivosť. Ak je klient infikovaný vírusom ľudskej imunodeficiencie alebo má ochorenie spôsobené vírusom ľudskej imunodeficiencie, RS zabezpečí komplexnú zdravotnú starostlivosť. Nedeliteľnou súčasťou je pracovná terapia. V rámci nej sa klienti venujú práci s drevom a druhá časť ergoterapie je zameraná na prácu na farme. Poskytovanie stravovania v resocializačnom stredisku je aj príprava stravy v rámci pracovnej terapie. Máme vytvorené podmienky na záujmovú a športovú činnosť.  Klienti sú zapojení do sebaobslužných činností, ako napríklad upratovanie, pranie, žehlenie a obdobné činnosti, tak dôležité pre bežný život.

Vzhľadom na osobitosti každého klienta RS vypracúva za účasti klientov individuálny resocializačný plán, ktorý zohľadňuje 4. fázy , ktoré presne mapujú priebeh práce klienta počas pobytu v zariadení. Od príchodu do zariadenia až po ukončenie resocializácie. 

Súčasťou programu sú rodinné terapie a rodinné poradenstvo. Rodinné terapie sú súčasťou terénnej terapii, kde sa aktivity zameriavajú na získavanie emocionálnej skúsenosti klienta s rodinou, na zvyšovanie motivácie a zosilňovanie terapeutického potenciálu samotných klientov. Zahŕňajú aj účasť bývalých klientov, tzv. „metrovíc“.

Po ukončení resocializácie je zabezpečená socioterapia, ako jedna z metód práce so skupinou. Cieľom je stabilizovať odvykanie od drogových závislostí, naučiť sa novému životnému štýlu bez alkoholu a drog, naučiť sa zvládať záťažové situácie, jednoducho sa zaradiť do života. Je zabezpečená ponuka odbornej pomoci aj po ukončení resocializačného pobytu.

Klienti sa stretávajú v zariadení hlavne počas víkendov a tiež na letných a zimných terénnych stretnutí. Obdobná možnosť je samozrejme aj pre rodinných príslušníkov, sympatizantov. Hlavne čo sa týka terénnych terapií.

Práva a povinnosti klientov

Práva a povinnosti klientov v zariadení sú rešpektované základnými ľudskými právami, Zákonom č. 305/2005 Z. z. znení neskorších predpisov.

Osobitné pravidlá sú zakomponované do režimu dňa, prevádzkového poriadku a organizačného poriadku zariadenia, ktoré v sebe nesú rešpekt doliečovania osôb v resocializácii.

Klient je povinný dodržiavať vnútorné pravidlá, s ktorými je oboznámený najneskôr pre nástupom na pobyt.

Klient rešpektuje pokyny odborného tímu, správa sa slušne a rešpektuje zamestnancov aj klientov strediska.

Klient má právo domáhať sa právnej ochrany v zmysle zákona.