2%

Milí priatelia a návštevníci našej stránky,
podľa zákona č. 595/2003 o daniach z príjmov môžete poskytnúť 2 % z Vašej dane Vami vybranej neziskovej organizácii. Veríme, že týmto spôsobom podporíte  prácu resocializačného zariadenia Pahorok a úsilie našich chlapcov žiť „čistý život“ bez drog. Po zaplatení celej dane sa môžete rozhodnúť, či dve percentá z nej pôjdu do štátneho rozpočtu, alebo ich Váš daňový úrad prevedie Vami určenej neziskovej organizácii.

Ako na to?
Postup pri poukazovaní 2 % sa líši podľa toho, či ste zamestnancom, sami si podávate daňové priznanie, alebo ste firma:
Ak ste zamestnanec...
2 % z dane nám môžete poukázať, ak požiadate svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a zamestnávateľ Vám vystaví Potvrdenie o zaplatení dane, kde okrem výšky dane uvedie, že nemáte nedoplatok na dani. Vaša daň musí byť aspoň 3,32 €.
Potom vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane /odkaz na stiahnutie/ Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % zaplatenej dane. Identifikačné údaje neziskovej organizácii Pahorok sú už vo vyhlásení uvedené.
Najneskôr do 30. apríla 2016 pošlite/doručte vyplnené Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane spolu s Potvrdením o zaplatení dane daňovému úradu v mieste Vášho bydliska. Ten do 60 dní prevedie 2 % z Vašej zaplatenej dane v prospech neziskovej organizácii Pahorok.

Právnická osoba je oprávnená vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania (IV.časť priznania), v lehote na podane daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% poukazuje prijímatelovi najneskôr v lehote na podanie daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5% zaplatenej dane. Ak daňovník neposkytol dar najmenej vo výške 0,5% zaplatenej dane je oprávnený uviesť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5% zaplatenej dane. Podiel zaplatenej dane môže byť u právnickej osoby najmenej 8,3 eura.

Ak podávate daňové priznanie...
2 % z dane nám môžete poukázať ak podávate daňové priznanie k dani z príjmov, zaplatili ste daň, nemáte nedoplatok na dani ani za predchádzajúce obdobia a Vaša daň je aspoň 3,32 €.

Najneskôr do 30. apríla 2016 (resp. 15 dní od termínu splatnosti dane a podania daňového priznania) doručte Vášmu daňovému úradu Vyhlásenie o poukázaní 2% dane /odkaz na stiahnutie nižšie/ v ktorom uvediete Vaše meno, rodné číslo, bydlisko, sumu zodpovedajúcu 2 % dane. Identifikačné údaje neziskovej organizácie Pahorok sú už vo formulári uvedené. Daňový úrad následne prevedie 2 % Vašej dane v prospech neziskovej organizácie Pahorok.

Fyzická alebo právnická osoba nemôže mať do lehoty na podanie daňového priznania resp. do lehoty na podanie vyhlásenia nedoplatok na dani, ani povolený odklad platenia dane a ani povelenie platenia dane v splátkach.
 

Dokumenty na stiahnutie:

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane -fyzické osoby

Potvrdenie o zaplatení dane 

Právnické osoby (podnikatelia,živnostníci) - 2% vpisujú do daňového priznania