Úrad vlády Slovenskej republiky 2009

Úrad vlády Slovenskej republiky, Generálny sekretariát Výboru ministrov pre drogové závislosti a kontrolu drog nám schválil účelovú dotáciu vo výšku 12146,81 € (365.934,80 Sk) na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009.

Názov projektu : "Resocializácia a proces zmeny"

 

Vyúčtovanie

Zmluvy o poskytnutí dotácie uzatvorenej v zmysle §51 Občianskeho zákonníka a Výnosu Úradu vlády Slovenskej republiky z 2.marca 2009 č. 1029/2009/KVÚV o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR (ďalej len „Výnos“) na podporu programov, iniciatív a aktivít v oblasti národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam.

 

Predmet a účel zmluvy : „Resocializácia a proces zmeny

 1.       Vecné vyhodnotenie účelového využitia bežných prostriedkov na schválený projekt pre Pahorok, neziskovú organizáciu

 

                Hlavným cieľom schváleného projektu bolo skvalitniť  služby v resocializačnom zaradení Pahorok v súlade s Národnou stratégiou boja proti drogám a drogovým závislostiam na  Slovensku.

Zámerom projektu bolo prehĺbiť u klientov pracovné návyky a zručnosti v rámci pracovnej terapie

a to vybudovaním 3 stajní a liahne pre pštrosov.  

Aktivita zahŕňala výstavbu drobnej stavby pre výbehy pre pštrosy, podkladom pre stavbu bol situačný nákres výbehu pre chov pštrosov. Všetky práce, ktoré sa týkali vybudovanie troch stajní a liahne pre odchov pštrosíčat zahŕňali okrem nakúpenia materiálu, ktorý je súčasťou finančného vyúčtovania aj prácu našich klientov, pre ktorých je práca niečím novým.

Termín vybudovania sa výstavby stajní a prístavby liahne pre chov pštrosov sa začal od júla 2009 a práce na aktivitách trvali do novembra 2009. 

Pracovné aktivity sú súčasťou resocializačného procesu, preto všetky aktivity prebiehali už v spomínanom rozpätí júl až november 2009. Ergo terapie sa zúčastnilo celkom 15 klientov zariadenia, nad výkonom sa podieľal pracovný tým zariadenia a to v zložení riaditeľa neziskovej organizácie, pracovných terapeutov a sociálneho pracovníka. 

Aktivita zameraná na zlepšovanie podmienok pre dôstojné podmienky v rámci pracovnej terapie sa konala za účasti celej komunity zariadenia, snažili sme sa všetky práce vykonať svojpomocne, aj vzhľadom k finančným možnostiam nášho zariadenia, ktoré bolo podporené Úradom vlády.

Potrebný materiál  bol špecifikovaný v rozpočte projektu a týkal sa nákupu materiálu pre vybudovanie stajní a liahne a to : tehly, škridly, cement, vápno, stierka, okna, dvere, materiál, žľaby, hranoly, foršne, klieštiny, dosky, latky, klince, nátery, nobasil a ostatný drobný materiál , ktorý súvisel s vybudovaním stajní a priestorov pre liaheň. Liaheň je pristavená pri hospodárskej budove, stavebné povolenie nebolo potrebné, dokumentácia je súčasťou vecného vyhodnotenia projektu.

V rámci pracovnej terapie našich klientov je oblasť pracovnej terapie zameraná na chov pštrosov. Práca sa stáva aspektom výchovným aj liečebným. Pri práci so pštrosmi sa snažíme o odchovanie vlastných pštrosíčat. Podporením našich aktív sa pracovná terapia o zvieratá stáva pravidelnosťou a tým aj nástrojom pre zvládanie zmien a zvratov, ktoré v živote našej komunity nastávajú.

V resocializácii sa vytvárajú pracovné návyky a príprava na pracovné zaradenie. S postupným zvládaním jednoduchých činností klienti dostávajú nové úlohy, sociálnym učením zvládajú nielen seba, ale preberajú zodpovednosť za ostatných, učia sa pozitívnemu vzťahu k práci, získavajú kladný seba obraz.  Vytvorením priestorov pre pracovnú terapiu našich klientov sa priblížili k integrovaniu do prirodzeného prostredie, naučili sa zvládať situácie, ktoré budú v pracovnom prostredí, prežívajú momenty, ktoré sú dôležité pre uvedomenie vlastných schopností, sú dôležité pre upevnenie abstinenčných postojov a v neposlednom rade umocňujú kvalitu života a nového zmyslu života .

Realizáciou schváleného projektu sme skvalitnili poskytované služby v procese doliečovania drogovo závislých osôb a to tým, že sme našim klientom vytvorili dôstojné podmienky pre zaradenie do pracovného pomeru.

Výstupom resocializácie a procesu zmeny je predovšetkým aktivita na osvojenie nových zručností, zmerateľné nadobudnutím pracovných návykov, utvorením kladného vzťahu k práci a tiež zrelého postoja k pracovným a sociálnym návykom našich klientov.

Informácia ohľadom mediálnej odozve projektu je celá zdokumentovaná na našej webovej stránke www.pahorok.sk

Nakoľko išlo o vybudovanie stajní pre chov pštrosov a o vybudovanie liahne pre malých pštrosíčat,  informácie prebiehali aktuálne počas celého procesu a zverejňovali sme ich na našej stránke. Súčasťou predkladanej správy je fotodokumentácia, ktorá prezentuje etapy projektu, prípravou terénu, nákupu materiálu, samotnej stavby a všetkých úprav, ktoré so schváleným projektom boli realizované. 

Prílohu vyúčtovania tvoria situačné nákresy výbehu pre chov pštrosov a situačný nákres prístavby liahne pre pštrosy.

Súčasťou je fotodokumentácia prebiehajúcich prác, ktoré s poskytnutou dotáciou súviseli.